Sykkelkommunen Farsund

Farsund kommune inngikk 2.mai i 2015 en intensjonsavtale med Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune for å samarbeide om å fremme sykling i Farsund.

Arbeidet omfatter utvikling og tilrettelegging for økt sykling: Både nødvendige fasiliteter for syklende, hovednett for sykkel, ulike opplevelsessykkelruter samt holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv. Farsund har per i dag et begrenset gang- og sykkelnett langs hovedveiene
Et sammenhengende nett vil ta tid å etablere.

Potensiale for tursykling i kommunen er stort og det finnes en rekke flotte turmuligheter gjennom unike landskap som går på stier og mindre trafikkerte veier. Noen av disse er skiltet og merket. Satsning på opplevelsessykkelruter gjenspeiles også i de fire delmålene for sykkelsatsningen:

  • Innbyggerne i sykkelkommunen skal etter eget utsagn oppleve det mer attraktivt å sykle

  • Flere daglige reiser, til jobb, skole og fritidsaktiviteter, skal tas med sykkel

  • Attraktive opplevelsessykkelruter

  • Antall drepte og hardt skadde syklister skal ikke øke når sykkelbruken øker 

Samarbeidet med statens vegvesen og fylkeskommunen omfatter også etableringen av en nasjonal tursykkelrute Vita Velo langs hele kysten av kommunen, mellom Varnes fyr i vest og Lomsesanden / Farsund i øst.

Kommunen har samtidig hatt fokus på å tilrettelegge overbygde sykkelparkeringer ved alle skoler og viktige målpunkt i kommunen.

 

Vita Velo «Opplevelser på sykkel»

VitaVelo_logo_SORT_100px.png

En nasjonal tursykkelvei med fokus på natur, kultur og arkitektur.

Farsund kommune samarbeider med Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune om å etablere en ny kystnær sykkelturvei i Farsund kommune. Målet med prosjektet er å lage en nasjonal metodikk og standard for hvordan det kan legges til rette for attraktive sykkelturveier med fokus på arkitektur, kultur og natur og gjennomføre metodikken gjennom pilotprosjektet i Farsund kommune.

Første del av ruta er allerede etablert på strekningen Lista fyr – Varnes fyr, ca 15 km. Og åpnet offisielt 16.juni 2019.

Visjonen vår er å etablere en sammenhengende kystrute mellom Varnes fyr i vest og Lomsesanden/Farsund i øst. Tursykkelruten vil gi tilgang til det unike kyst- og jordbrukslandskapet på Lista. Plassering av ruta legges i samarbeid med grunneiere og vernemyndigheter. Store deler av traseen vil følge eksisterende veinett, både offentlig vei med begrenset trafikk og private gårdsveier. Noen manglende lenker ønskes etablert for å oppnå en sammenhengende og trygg kystnær trase som er rik på gode opplevelser. God informasjon og skilting skal etableres slik at det blir enkelt å finne frem og få tilgang til opplevelsesverdiene. Det skal bla tilrettelegges og informeres om nødvendige servicefunksjoner som rasteplasser og toaletter underveis. Det legges vekt på tydelig og enhetlig design.